تجاری سازی ایده ها

تاسیس شد

صندوق توسعه علوم و فناوری‌های نوین لیدکو