اهداف

 • توسعه اقتصاد دانش بنیان
 • سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح های فناورانه و نوآورانه
 • مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی مراکز نوآوری و شرکت های پژوهشی
 • مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور
 • ایجاد، توسعه و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی شامل تأمین مالی جمعی، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تضمین اوراق مشارکت
 • همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق
 • ایجاد کسب وکارهای جدید با ارزش افزوده بالا
 • تأمین مالی طرح های پژوهشی و فناوری از طریق اعطای انواع تسهیلات
 • ایجاد ارتباط سازنده و موثر بین ارکان زیست بوم فناوری کشور در حوزه های مختلف
 • تسریع فرآیند تبدیل ایده به ثروت
 • سودآوری و تأمین منافع ذی نفعان صندوق در راستای توسعه کشور
 • ایفای نقش موثر و ارزش آفرینی در اکوسیستم دانش بنیان و فناور کشور
 • تبدیل شدن به مرجع ارائه خدمات مالی به شرکت های فناور
 • کمک به توسعه دانش محور به منظور پاسخ به چالش ها و مسائل صنعت
 • ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور تخصیص بهینه منابع به طرح های دانش بنیان و رفع نیازهای داخلی

چشم انداز

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه علوم و فناوریهای نوین لیدکو در صدد است ضمن ایجاد بستر مناسب برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش پژوهش و فناوری و کسب سهم قابل توجه در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر بر روی استارتاپ های فعال در حوزه های مدنظر صندوق، با مشارکت نهادهای داخلی و خارجی، به جایگاه برتر در بین صندوق های پژوهش و فناوری دست پیدا کند.