اعضای هیئت‌مدیره صندوق:

مدیرعامل صندوق                    امین محمودی‌نیا
رئیس هیئت‌مدیره                    تارا نیکنامی
نائب رئیس هیئت‌مدیره             امیررضا امیرحسنخانی
عضو هیئت‌مدیره                     حجت‌اله سمائی      

مدیرعامل

امین محمودی نیا