مدیرعامل

امین محمودی نیا

رئیس هیئت مدیره

تارا نیکنامی

نائب رئیس هیئت مدیره

امیررضا امیرحسنخانی

حجت اله سمائی 

عضو هیئت مدیره