قبل از تولید صنعتی

 • نرخ ۱۱%،
 • حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۵ سال
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
 • الزام به ارائه طرح(فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

 • حداقل یک نمونه صنعتی (یا در شرایط خاص آزمایشگاهی) از محصول (که به عنوان محصول دانش­بنیان به تایید رسیده باشد) باید موجود باشد.
 • تاییدیه­های فنی و استانداردها اخذ شده یا در حال اخذ باشد.
 • محصول دارای سهم قابل قبول در بازار مربوط باشد.
 • حداقل ۲۰­% هزینه ­های مورد نیاز، از طرف متقاضی تامین شده باشد.

مدارک

 • اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی ۳ سال گذشته
 • اسناد فروش گذشته و فعلی
 • شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است
 • مدارک فنی از قبیل تاییدیه­‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌شود.