این صندوق با سرمایه ثبتی 100 میلیارد ریال و با سهامداری 100 درصدی بخش خصوصی از اولین صندوق های با سهامداری کامل مجموعه خصوصی است.