شرکت همگامان تجارت
شرکت گسترش صنعت علوم زیستی
سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران
پژوهشکده میکروالکترونیک ایران
شرکت سرمایه گذاري آینده نگر شرق
شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتی رنا
شرکت بیمارستان بنت الهدي مشهد
شرکت توسعه بین المللی اقتصادي و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی
سازمان مدیریت صنعتی