سرمایه در گردش منابع داخلی

 • نرخ ۱۱%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۲ سال
 • بخشی از هزینه‌های اجرای قراردادهای جاری مرتبط با محصول دانش‌بنیان
 • بخشی از هزینه‌های تولید سالانه محصولات دانش‌بنیان شرکت
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
 • الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

 • در نخستین حمایت، پرداخت سقف تسهیلات تا ۸۰% سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید برآوردی است.
 • در حمایت‌­های بعدی، پرداخت سقف تسهیلات تا ۱۰۰% افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید برآوردی امکان­‌پذیر است.

مدارک

 • اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی ۳ سال گذشته
 • اسناد فروش گذشته و فعلی
 • قرارداد جاری در طرح‌های سرمایه در گردش قراردادی
 • شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است.
 • مدارک فنی از قبیل تاییدیه‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌شود.