حمایت از ارتقاء و یا توسعه نمونه مهندسی محصول و معرفی به بازار

  • کارمزد ۴%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۳ سال
  • نمونه‌سازی (مشروط به وجود نمونه آزمایشگاهی یا اولیه)
  • ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار (تولید محدودی از محصول دانش‌بنیان جهت بازارسازی)
  • ارتقا محصول دانش‌بنیان (ایجاد ویژگی‌های فنی و عملکردی جدید در محصول)
  • حمایت ۴۰% تا ۹۰% هزینه های مورد نیاز برای نمونه سازی متناسب با توان و نیاز شرکت
  • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
  • الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش‌بنیان به تایید کارگروه رسیده باشد) باید موجود باشد.

مدارک

  • اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی ۳ سال گذشته
  • مدارک فنی از قبیل تاییدیه­‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌شود.