برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری لیدکو

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ با حضور کلیه سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی لیدکو و همچنین ناظر محترم دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید و شرکت های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پژوهشکده میکروالکترونیک ایران و سازمان مدیریت صنعتی به عنوان سهامداران جدید صندوق معرفی گردیدند.